เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-3476-1476-8 เบอร์โทรสาร 0-3476-1271

 


  •  ประวัติโรงพยาบาล
  •  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  •  แผนภูมิโรงพยาบาล
  •  Hospital Profile
  •  โครงสร้างผู้บริหาร
  •  ภาพบรรยากาศโรงพยาบาล
  •  กลุ่มงานในโรงพยาบาล
  •  เบอร์โทรศัพท์กลุ่มงานในโรงพยาบาล
  •  ยุทธศาสตร์ 2020
  •  โครงสร้าง รพช. ภารกิจและตำแหน่ง
  •  พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  •  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562
  •  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง สธ. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.สธ. พ.ศ.2560
  •  แผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ
  • เส้นทางไปโรงพยาบาลนภาลัย


 

ีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

.

HDC กระทรวงสาธารณะสุข
HDC สสจ.สมุทรสงคราม
EH - HDC
CMI @ MoPH
CMI สาธารณะสุข เขต 5

  
  •  กระทรวงสาธรณสุข
  •  สำนักงานประกันสังคม
  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  •  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สส.
  •  โรงพยาบาลอัมพวา
  •  โปรแกรมฝ่ายบริหารทั่วไป
  •  สหกรณ์สาธารณสุขสมุทรสงคราม
  •  กลุ่มสร้างเสริมวินัย สป.
  •  จังหวัดสมุทรสงคราม
  •  มูลนิธิสภาเตือนภัยแห่งชาติ
  •  กรมชลประทาน
  •  4shared.com ค้นหาเพลง
  •  youtube.com

  
  
  

นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2553

03-12-2555
มีข้อร้องเรียนแจ้ง

ที่ napalai.hosp@gmail.com