แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.งบเพิ่มเติมฯ ปี 60

2.งบลงทุน (ค่าเสื่อม ปี 2561)

3.งบประมาณรายจ่าย 61 (รพ.สต.จอมปลวก)

 

12

ประกาศ

โรงพยาบาลนภาลัย ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีเลือด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 17 รายการ ระหว่างวันที่ 19-27 มีนาคม 2561 ยื่นเอกสารเสนอราคา 27 มีนาคม 2561 พิจารณาผล วันที่ 28 มีนาคม 2561
ประกาศ e-bidding

- เอกสาร e-bidding

--spec ชุดตรวจ

- ใบเสนอราคา

- เอกสารส่วนที่ 1 2

ประกาศ

โรงพยาบาลนภาลัย ประกาศประมูลชายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 95 รายการ

ในวันที่ 19 มี.ค. 61 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เบอร์โทร 034 761476 - 8 ต่อ 1215

ประกาศรายชื่อผู้ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ รพ.นภาลัย ได้ ปี 2560 ได้แก่ นายประทีป ไกรวิลาศณรงค์ ราคาที่ประมูล 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

แผนจัดซื้อ งบลงทุน 2561

ผู้เสนอราคาได้ งบลงทุน 2561

ประกาศ

- ประกาศ e-bidding

- เอกสาร e-bidding

- spec เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร

- ใบเสนอราคา

- เอกสารส่วนที่ 1 2

- บทนิยาม

..................................................................................................................................

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง โรงพยาบาลนภาลัย

1. ใบเสนอราคา+เอกสารสว่นที่ 1-2 (ซื้อ)

2. ใบเสนอราคาจ้าง + เอกสารส่นที่ 1-2

3. บทนิยาม 5.

 
รายการ ดาวโหลด ประกาศ/เอกสาร ประกาศ เสนอราคา พิจารณาผล

1.จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-ใน 30 เตียง

เลขที่โครงการ

60036136737

ประกาศ ประกวด e-bid เอกสาร

27มี.ค.60 - 3 เม.ย.60  

 19 เม.ย.60

20 เม.ย.60  

1. จ้างปรับปรุงห้องพิเศษ 34 ห้อง  spec+ราคากลาง ประกาศ ประกวด e-bid เอกสาร 21-28 มี.ค.60 3 เม.ย.60 4 เม.ย.60
2. จ้างงานทาสีหน้าห้องผู้ป่วยพิเศษ 1งาน spec+ราคากลาง
1. ซื้อพยาบาล (รถตู้) 1 คัน  spec+ราคากลาง ประกาศ ประกวด e-bid  เอกสา 24-31 มี.ค.60 7 เม.ย.60 10 เม.ย.60
2. ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ไม่ต่ำกว่า2,000ซีซี.1คัน  spec+ราคากลาง
 1. เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล 1 เตียง  spec+ราคากลาง

 

ประกาศ ประกวด e-bid เอกสาร

23-30 เม.ย.60 5 เม.ย.60 7 เม.ย.60
 2. โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่่ 1 โคม  spec+ราคากลาง
 3. เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่อง 1เครื่อง spec+ราคากลาง
 1. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง 1เครื่อง
spec+ราคากลาง
 ประกาศ ประกวด e-bid เอกสาร
23-30 เม.ย.60
5 เม.ย.60
7 เม.ย.60
2. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง
spec+ราคากลาง
3. เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก 1 เครื่อง
spec+ราคากลาง
4. เครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี 1 เครื่อง
spec+ราคากลาง
1.. เตียงเฟาว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า 17 เตียง spec+ราคากลาง ประกาศ  ประกวด e-bid เอกสาร 23-30 เม.ย.60 5 เม.ย.60 7 เม.ย.60
2.. ที่นอนลม พร้อมปั้มลม 17 หลัง spec+ราคากลาง
3.. ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด spec+ราคากลาง
4. เครื่องวัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือดในเด็ก ชนิดเคลื่อนที่ 1 เครื่อง spec+ราคากลาง
5. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัด ปริมาณออกซิเจนละลายในกระแสเลือด 2 เครื่อง spec+ราคากลาง
6.. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา 1 เครื่อง spec+ราคากลาง
1.. หม้อต้มแผ่นประคบร้อน 2 เครื่อง spec+ราคากลาง   สอบราคา  ประกาศ เอกสารสอบราคา  22 มี.ค.60 -3 เม.ย.60 22 มี.ค.60 -3 เม.ย.60  4 เม.ย.60
2.. เครื่องให้การรักษาด้วยความเย็น 1 เครื่อง spec+ราคากลางง
3.. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ พร้อมอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง spec+ราคากลาง 
4.. เครื่อง Mobilization 1 เครื่อง spec+ราคากลาง 
  spec+ราคากลาง         
  spec+ราคากลาง         
 
 
 
 
 
      
 

 

โรงพยาบาลนภาลัย

ผ่านรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

HA ขั้น 3

 

ภาพกีฬาสาธารณสุขประจำปี 2556
ทีมบางคนที 20 ธันวาคม 2555