วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลของชุมชน ที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจ

ค่านิยมหลัก : NPLH

N– Network / Teamwork รวมพลังเครือข่าย

P – Patient and Customer Focus ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

L – Learning สร้างสรรค์นวัตกรรม

H – Hight Performance Leadership ทีมนำมองการณ์ไกล

พันธกิจ (Mission)  :

1. ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ที่ได้มาตรฐาน

2. มีระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

3. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ (Strategic) :

1. สร้างสุขภาวะประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก สหวิชาชีพและเครือข่าย

2. พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

3. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เข็มมุ่ง :

1. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยใช้หลัก 2P Safety

2. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ