ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เลขที่โครงการ 66049355588            ประกวดราคาซื้ออSmart OPD ชุดระบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)        950,000.00

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034761476 ต่อ 3114 ในวันและเวลาราชการ