ประวัติ

โรงพยาบาลนภาลัย  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

          โรงพยาบาลนภาลัย  เดิมชื่อโรงพยาบาลบางคนที  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  30  เตียง  ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข  ให้ก่อสร้างที่ตำบลกระดังงา  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม แทนโรงพยาบาลบางคนทีเดิม  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  10  เตียง  ยกฐานะมาจากสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง  ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางนกแขวก  ติดต่อกับเขตอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  ทำให้ประชาชนไปรับบริการที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก  เนื่องจากโรงพยาบาลบางคนทีเดิม  อยู่ห่างไกลชุมชน  และการคมนาคมไม่สะดวก  จึงได้มีการปรับปรุงโรงพยาบาลบางคนที  เพื่อให้มีขอบขีดความสามารถในการจัดบริการการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในเขตอำเภอบางคนทีเพิ่มมากขึ้น  แต่เนื่องจากสถานที่ของสถานีอนามัยชั้นหนึ่งมีจำกัด  เมื่อได้รับการปรับปรุงยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  10  เตียง  ทำให้สถานที่คับแคบ  ไม่สามารถที่จะเอื้ออำนวยให้จัดบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการก่อสร้างโรงพยาบาล  ซึ่งมีนายวุฒินันท์  พงศ์อารยะ    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม     เป็นประธาน และนายแพทย์ธนา  เอียการนา    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม     มีความเห็นว่า สมควรจะย้าย

โรงพยาบาลบางคนทีเดิม  ไปสร้างใหม่ในที่ชุมชนใกล้ที่ว่าการอำเภอบางคนที  เป็นโรงพยาบาล

ชุมชนขนาด  30  เตียง  เพื่อให้บริการแก่ชุมชนได้ดีขึ้น และมีขนาดที่เหมาะสมกับชุมชน  ซึ่งมีประชากรอยู่  38,846  คน  โดยมีข้อพิจารณาว่า หากจะรอให้รัฐบาลช่วยเหลือในการก่อสร้างโรงพยาบาลบางคนทีขึ้นใหม่นั้น  การพัฒนาสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรสงครามคงจะต้องรออีกนาน     เนื่องจากรัฐบาลมุ่งเน้นไปในส่วนที่รีบด่วนและจำเป็นก่อน    สมควรที่จะให้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกันพัฒนางานสาธารณสุข จึงได้ปรึกษาหารือกับพี่น้องประชาชน  พ่อค่า     คหบดี        และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง     จึงได้นำข้อพิจารณานี้เสนอกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งขณะนั้น    นายอำนวย    ยศสุข  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และนายไพโรจน์     ไชยพร   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์       พร้อมคณะ  ได้มาตรวจเยี่ยม  และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการก่อสร้างโรงพยาบาล    ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  เมื่อวันที่  22  เมษายน  2525  ผลจากการประชุม  กระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างได้  และอนุมัติเงินงบประมาณสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก  เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) พร้อมทั้งผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคเงิน และที่ดิน สำหรับเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาล ในชั้นแรก 11 ราย ดังนี้.

 

 

 

          1. คุณเกษร  สุคนธมาน                    บริจาคเงิน  2,500,000 บาท

          2. คุณอุดม  อุ่นสุวรรณ                    บริจาคเงิน  2,250,000 บาท

          3. มูลนิธิ “กิสน – เกษร  สุคนธมาน”     บริจาคเงิน     300,000 บาท

          4. มูลนิธิ “อุดม -  สอางค์  อุ่นสุวรรณ” บริจาคเงิน     120,000 บาท

          5. คุณประกอบ    เพ็ชร์รัตน์               บริจาคที่ดิน 2 ไร่  2  งาน  88  ตารางวา

          6. คุณพิพัฒน์   สุคนธมาน                 บริจาคที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน  4  ตารางวา

          7. คุณสิน   ภุมรา                          บริจาคที่ดิน 1 ไร่ 2 งาน  68  ตารางวา

          8. คุณลำใย  เตียบน้อย                    บริจาคที่ดิน 1 ไร่ 2 งาน 55  ตารางวา

          9. คุณพรวน  เขียนประเสริฐ               บริจาคที่ดิน 1 ไร่ 2 งาน  51 ตารางวา

          10. คุณนิพันธ์  พูลทวีธรรม               บริจาคที่ดิน         2 งาน  93  ตารางวา

          11. คุณทองแพ    ธรรมสังวาล           บริจาคที่ดิน         2 งาน  11  ตารางวา

และประชาชนร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของสมทบอีก 1,322,298  บาท

                   จากการที่ได้มีประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน และสิ่งของเป็นจำวนมาก  คณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป  ต่างมีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่า จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นที่ประสูติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย   รัชกาลที่ 2 อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม  ต่างก็มีอนุสรณ์รำลึกถึงพระองค์ท่าน  คือ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มี “สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”  อำเภออัมพวา มี “พระบรมราชานุสาวรีย์” และอุทยาน ร.2”  ในการนี้  อำเภอบางคนทีมีโรงพยาบาลก่อสร้างใหม่  จึงเห็นสมควรขอพระราชทานนามโรงพยาบาลแห่งนี้สุดแต่พระองค์ท่านจะทรงพระกรุณา  เพื่อเป็นนิมิตหมายแห่งความเป็นศิริมงคลแก่โรงพยาบาล  และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบางคนที สืบไป

                   จนกระทั่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานชื่อโรงพยาบาลแห่งนี้ว่า “โรงพยาบาลนภาลัย”   ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ  ที่ รล 0003/823,824  ลงวันที่  21  มกราคม  2527  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

                   จวบจนกระทั่งถึงมหามงคลสมัย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลนภาลัย  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่  24  กุมภาพันธ์  2528  เวลา 14.30 .   ต่อมาเมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2532ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  60  เตียง  และเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  90 เตียงตั้งแต่วันที่  1  มกราคม   2535 จนถึงปัจจุบัน                 

 

 

                   ต่อมา  โรงพยาบาลนภาลัย  ได้อัญเชิญหลวงพ่อบ้านแหลม (องค์จำลอง)  ซึ่งเป็นที่เคารพบุชาสูงสุดของพี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม  จากวิหารวัดเพชรสมุทรวรวิหารอำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  มาประดิษฐาน    หอพระโรงพยาบาลนภาลัย  เมื่อวันที่  24  กันยายน 2529  เพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบางคนที  และผู้ป่วยได้สักการะบูชา

                   ปัจจุบัน  โรงพยาบาลนภาลัย  ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง  ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ สธ 0216/21/561  ลงวันที่  22  มกราคม 2536  ด้วยการพึ่งพาตนเอง นับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่ง ที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้ให้ความร่วมมือ  และสนับสนุนเป็นอย่างดี  เพื่อให้โรงพยาบาลนภาลัยเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า รับใช้พี่น้องประชาชน ด้านการสาธารณสุขสืบไป

 

                   โรงพยาบาลนภาลัย  ได้ดำเนินการบริหารภายในองค์กร  โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล  แพทย์  หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้ากลุ่มงาน  และกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง  โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นกรรมการและเลขานุการ  มีการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO  9001  :  2000  โดยมีขอบเขตครอบคลุมทุกฝ่ายและกลุ่มงานของโรงพยาบาลนภาลัย