กลุ่มงานการจัดการโรงพยาบาลนภาลัย

นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ

นางจุฑาทิพย์ เริงหทัยธรรม หัวหน้างานบริหารทั่วไป

1.นส.อรัญญา สาวสวรรค์ 2.นายชวลิต วัจนประดิษฐ์ 3.นางจุฑาทิพย์ เริงหทัยธรรม

4.นางกอบุล นิ่มนวล 5. นส.ฉวี จันทร์สว่าง

 

นางเกศสุดา เทศนา หัวหน้างานการเงิน

ิ์fi

1.นส.อมรรัตน์ แสนโคตร 2. นส.นงลักษณ์ อยู่สวัสดิ์. 3.นส.วีณา สุขนันท์ 5.นส.จิรารัตน์ ชัยวัฒน์

นางสายสุนีย์ จันทร์ทอง หัวหน้างานพัสดุและก่อสร้าง

1.นายนพดล เกื้อกูล 2.นางสายสุนีย์ จันทร์ทอง 3. นส.วีระวรรณ ดอกไม้งาม

วิรัตน์ มีสุข ศักดา โรจน์สังหทัย สุรศักดิ์ จันทร์จินดา
งานยานพาหนะ

1.นายเดชา เชิดช 2.นายประยูร วันเพ็ญ ู 3. นายธนิศร เร่งรัด 4.นายบุญคล้าย เปลี่ยนสมัย

 
งานซ่อมบำรุง
 
p
นายพรชัย ตราชู หัวหน้างานซ่อมบำรุง
 
จักรพันธ์ น้อยสกุล ชาญณรงค์ วิสุทธิแพทย์ อำนาจ แสนโคตร นริส ท่าตะโก พรชัย ตราชู สัญชัย ไวยประเสริฐ
งานโภชนาการ

n

นางนันทิยา สังขกุล

f

น.ส.สุมิตรา สำราญรัตน์ -นางสุพิธญา เชยประดิษฐ  น.ส.นงลักษณ์ เปี่ยมลาภพริ้ง-น.ส.กาญจนา รอดศิริ