วิสัยทัศน์

เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำด้านสุขภาพในระดับเขต

วัฒนธรรม NAPALAI

N – Network
A – Accountability
P – Professional
A – Achievement
L – Learning Organization
A – Attention
I – Intention

ค่านิยมหลัก
รับผิดชอบ มุ่งมั่น จริงใจ สามัคคี อดทน เสียสละ เสมอภาค เปิดใจกว้าง มีคุณธรรม พอเพียง ค่านิยมที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดคือ รับผิดชอบ

พันธกิจ (Mission)  :

1. พัฒนาระบบงานสำคัญสู่องค์กรชั้นนำ
2. มุ่งสร้างสุขภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีเครือข่าย
3. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. องค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  :

1.  พัฒนาระบบงานสำคัญสู่องค์กรชั้นนำ
2.  ส่งเสริม/สนับสนุนเครือข่ายสร้างสุขภาพสู่ชุมชนเข้มแข็ง
3.  การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านการทำงาน ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ