นายแพทย์เดชา มีสุข
 
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภาลัย
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มการพยาบาล
นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี
นายแพทย์เดชา มีสุข
นางฐิติกาญจน์ นาคะศิริ
กลุ่มงานรังสีวิทยา
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
นางอุไร กลับสกุล
นายวัชรชัย ทิวากรกฎ
นางวิมล คงด้วง
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
กลุ่มงานเทคนิคทางการแพทย์
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
นายรุ่ง มาสิก
นางณิชนันทน์ จิระนภากุลวัฒน์
นางกรรณิกา กลัดเกล้า
 
n
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ (รก.)
นายแพทย์อภิรัฐ คล้ายเพชร
นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี